fbpx

Obchodní podmínky Elixír active

Domů // Obchodní podmínky Elixír active

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Elixír tours, s.r.o. se sídlem Holšická 1329, 190 16 Praha 9, IČO: 29026270, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 160946, zastoupené jednatelem společnosti PhDr. Olgou Huspekovou (dále jen „Prodávající“) upravují vsouladu sustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé vsouvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím ajinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován prodávajícím na webové stránce umístěné na internetové adrese www.elixiractive.cz, shop.elixiractive.cz (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v konkrétní kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.Veškerá prezentace zájezdů, sportovních pobytů, kurzů, případně dalších akcí je zveřejněná vewebovém rozhraní e-shopu (dále jen „akce“) a je informativního charakteru. Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto pobytů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o akcích, atovčetně uvedení cen jednotlivých akcí a nákladů za storno poplatky. Ceny jsou uvedeny včetně daně zpřidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Všechny uvedené ceny jsou konečné a obsahují veškeré poplatky. Ceny zůstávají vplatnosti podobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu zaindividuálně sjednaných podmínek.

3.3.Pro objednání akce vyplní Kupující rezervační formulář na webových stránkách www.elixiractive.cz a kliknutím na tlačítko „závazně objednat“ je přesměrován na webové rozhraní e-shopu do objednávkového formuláře. Rezervační a Objednávkový formulář obsahují zejména informace o:

3.3.1.objednávané akci,

3.3.2.způsobu úhrady kupní ceny akce a údaje o požadovaném způsobu doručení objednávané akce (voucher),

3.3.3. základní identifikační data Kupujícího – jméno , adresa, email, případně další informace o Kupujícím nezbytné k dané akci.

3.4. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „zaplatit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení platby zašle na elektronickou adresu, uvedenou v objednávce, Kupujícímu potvrzení o platbě a následně i voucher.

3.5.Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky – voucheru (akceptací), jež jeprodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

3.6.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku vsouvislosti suzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady natelefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.CENA AKCE A PLATEBNÍ PODMÍNKY A UPLATNĚNÍ BENEFITŮ

4.1.Cenu voucheru na využití služby Kupující uhradí jedním z následujících způsobů:

  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené internetové platební brány KB;
  • bankovním převodem na účet Elixír tours, s.r.o.

Ceny služeb jsou uvedeny včetně DPH.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

4.2.V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu akce společně suvedenímvariabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.3.Případné slevy zceny akce poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4. Při uzavření smluvního vztahu je v souladu s obecně závaznými právními předpisy Prodávajícím vystaven daňový doklad.Kupujícímu bude doklad zaslán na jeho vyžádání, a to elektronicky, na jím uvedenou adresu.

5.ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.Kupující bere na vědomí, že dleustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy akce, která byla upravena podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.

5.2. Kupující je v souladu s §1820, odst.1, písm. h) povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejíž plnění již začalo.

5.3.Nejedná-li se o případ uvedený včl.5.1obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máKupující vsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí voucheru akce, s ohledem na odstavec 5. 2. nejpozději však 7 dní před samotnou akcí.

Odstoupení odkupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené vpředchozí větě. Odstoupení odkupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné naadresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícíhoinfo@elixirtours.cz.

5.4.Vpřípadě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.5.3. obchodních podmínek se kupní smlouva odpočátku ruší. Prodávající vrátí peněžní prostředky přijaté od Kupujícího, a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení odkupní smlouvy Kupujícím, na jím určený účet.

5.5.Vpřípadech, kdy má Kupující vsouladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odkupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. Vtakovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6.DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.Kupující nabývá vlastnictví k zájezdu zaplacením celé kupní ceny akce.

6.2.Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporůzkupní smlouvy je příslušnáČeská obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6.4.Prodávající je oprávněn k prodeji zveřejněných akcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6.5.Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Prodávající nakládá s osobními údaji Kupujícího, jaké informace o Kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv Kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

8.DORUČOVÁNÍ

8.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

9.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1.Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, ževztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího vyplývající zobecně závazných právních předpisů.

9.2.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.3.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím velektronické podobě a pro veřejnost (jiné osoby) není přístupná.

9.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2018.

Obchodní podmínky | Kontakt 

1.4.2  | © 2018 Elixír Tours, spol. s r.o.